Hoş geldiniz!

Forumumuza Kayıt Olarak, Açmış olduğumuz konulara erişebilir Ve Topluluğumuza Katılabilirsiniz!

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

Saglik Kaynaştırma Eğitimi

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,183
2
38
konya

Kaynaştırma Eğitimi
Her insanın beden yüz kafa ve tüm diğer organlarının yapısı duyu organlarının güçleri ilgileri duyguları düşünceleri yetenekleri birbirinden büyük farklılıklar gösterir. Ancak bireyin yaşamında varolan farklılıkların hepsi eğitim ve öğretim açısından önemli değildir. Örneğin gözün saçın rengi öğrenim gücü açısından gerekli yeteneklere göre önemsiz sayılır. İkinci yönü ise farklılığın derecesidir.
Evrendeki bütün insanları normal dağılım eğrisi içinde değerlendirirken büyük bir kısmın normal grubu oluşturduğu ancak normal altı ve üstü grublardaki bireylerin de varolduğunu söyleyebiliriz.
Bu normal alana düşenler ile normalin üstü ve altına düşenler bir sınıfta yaşıtları ile eğitim ve öğretim görürken onlar için ufak tefek farklı özel tedbirler alınmak suretiyle uygun eğitim imkanı sağlamak mümkündür.

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin

Kaynaştırma Programlarına Yaklaşımı

Kaynaştırma programlarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu çocukların ailelerinin de ele alınması gerektiği bir kat daha önem kazanmıştır.
Çocuklarını en iyi tanıyan kişiler olarak ve onlarla ilgili her konuda karar verme yetkisine sahip olan ebeveynleri eğitimle ilgili işlerin dışında tutmak olanaksız görülmektedir. Bu bakımdan eğitimcilerin ailelerin kaynaştırma programlarına yaklaşımını düşüncelerini ve endişelerini bilmesi gerekli önlemlerin alınması açısından büyük önem taşımaktadır.
Aileler kaynaştırma programlarını genel olarak destekliyor görünse de bu programların çocuklarının güvenlik sosyal kabul ve eğitim gereksinimlerini karşılayıp karşılamayacağı konusunda endişe duymaktadırlar. Ailelerin korku ve endişelerinin giderilebilmesi için kaynaştırma uygulamaları öncesi bilgisel sosyal ve duygusal destek sağlanarak hazırlanmaları sağlanmalıdır.
Ailelere verilen destek uygulamalar sürerken de devam etmelidir. Eve ödev verme aileye sınıfta gözlem yapma ve etkinliklere aktif katılma olanağını sağlama bilgi verici toplantılar düzenleme duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı toplantılar yapma vb. aktiviteler yoluyla ailenin çocuğunun eğitim konusunda bilinçlenmesine destek verebilir. Ayrıca çocuğun eğitim amaçlarını saptama ve değerlendirme aşamalarına ailenin katılımı sağlanmalıdır.

Doç. Dr. Nilgün METİN

BİREYSEL AYRILIKLAR VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

Örnek : İşitme kaybı 45 dB. olan bir çocukiçin yardımcı işitme araçları sağlanarak işitme
gücü arttırılarak normal bir sınıfta akranları arasında eğitim ve öğretim görmesi sağlanabilir. Ancak işitme kaybı 90 dB. olan sağır bir çocuk için mutlaka özel yetişmiş öğretmen özel araç ve gereçlerle özel yöntemlere ihtiyaç vardır.
Örnek : Görme gücünün 5/10 unu kaybetmiş bir çocuğa uygun gözlük alarak
görme gücü arttırılmak suretiyle normal akranları arasında eğitim ve öğretim görmesi sağlanabilir.
Ancak görme gücünün 9/10 unu kaybetmiş bir çocuğun eğitimi için özel araç gereç özel yetişmiş öğretmen özel hazırlanmış programlara ve özel yöntemlere ihtiyaç vardır. Ayrıca eğitim ortamlarında da bu çocukların durumlarına göre yeni düzenlemeler yapılması gerekecektir.
Örnek : Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği olan bir çocuk ; sınıf ortamının düzenlenmesi bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasıyla normal bir sınıfta akranları ile eğitim ve öğretime alınır.

EN İYİSİ
Dağ tepesinde bir çam olamazsan
Vadide bir çalı ol.
Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın.
Çalı olamazsan bir ot parçası ol
Bir yola neş’e ver.
Bir misk çiçeği olamazsan bir saz ol ..
Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın.
Hepimiz kaptan olamayız tayfa olmaya mecburuz.
Dünyada hepimiz için bir şey var.
Yapacağımız iş bize en yakın olan iştir.
Cadde olamazsan patika ol.
Güneş olamazsan yıldız ol.
Kazanmak yahut kaybetmek ölçü ile değildir.
Sen her neysen onun en iyisi olmalısın...
DOUGLAS MALLOCH


KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
Bir toplumun uygarlık düzeyi o toplumun çocuklarına verdiği değer ve eğitim hizmetleriyle yakından ilgilidir. Bu eğitim hizmetleri normal çocuklara sağlanan eğitim hizmetlerinden özel eğitime muhtaç çocukların soyutlanmadığı ölçüde bir anlam taşır.
Anayasamızın 42. Maddesi; devletin durumları nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim tedbirlerini alacağını
1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun 7. Maddesi; temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkı olduğunu 8. Maddesi eğitimde kadın erkek herkese fırsat eşitliğinin sağlanacağını özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirlerin alınacağını
2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununun 4. Maddesi; özel eğitimin genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu özel eğitim hizmetlerini çocuğun özür ve özellikleri dikkate alınarak mümkün olduğu kadar yakınına götürülecek biçimde planlandığını durumları ve özellikleri uygun olan engelli çocukların normal akranları arasında eğitim görmeleri için gerekli tedbirlerin alınması; resmi özel ilköğretim okullarının kendi çevrelerindeki özel eğitim gerektiren çocuklar için özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlü olduklarını hükme bağlamış bulunmaktadır.

Son yıllarda ülkemizde özel eğitime verilen önemle birlikte normal gelişim gösteren çocuklarla; özel eğitim gerektiren çocukların kaynaştırılması konusu eğitim tedbiri olarak ağırlık kazanmaya başlamıştır.
Kaynaştırma eğitimi ile bireyselleşmiş eğitim plan ve programları içersinde uygun görülen engelli çocuklarla engelli olmayan yaşıtlarını belirli sürelerde eğitim ve sosyal yönden bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİN AMAÇLARI

Kaynaştırma eğitimi; özel eğitime muhtaç çocuklara örgün ve yaygın eğitim kurumları içersinde normal akranları arasında kendi özür ve özelliklerine uygun olarak verilen eğitime kaynaştırma eğitimi denir.
Kaynaştırma eğitimi ile;
1) Normal eğitimden yararlanamayan özür ve özelliklerine uygun bir okula yada sınıfa yerleştirilememiş özel eğitime muhtaç çocukların eğitim imkanına kavuşturularak topluma kazandırılmaları
2) Özel eğitime muhtaç çocukların normal çocuklarla sosyal bütünleşmelerinin sağlanması
3) Engelli çocukların kendilerini kabul etmeleri ve çevrelerinden de kabul görmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.


KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN YARARLARI

Engelli öğrencilerin toplum dışına itilmeleri yerine toplumla daha kolay kaynaşmaları bütün eğitim imkanlarından sonuna kadar faydalanmalarına bağlıdır.
İyi planlanmış bir kaynaştırma programı içersinde yer alan engelli çocuk normal çocuklarla girdiği doğrudan etkileşim sonucu toplumca benimsenen davranış repertuarlarını genişletmeye başlayacaktır. Engelli çocuk için bu repertuar içersinde yer alan davranışlar çocukluk döneminde kazanılması kolay yetişkinlikte ise benimsenmesi zor olan davranışlardır. Engelli çocuk toplumca benimsenen davranış repertuarını geniş ölçüde sahipse onun toplumda sosyal kabul görmesi de daha kolay olacaktır.
Kaynaştırma eğitimindeki çocuklar; öğretmenin olumlu tutumu ve uygun eğitimi ile güven kazanırlar ve uygun beceriler geliştirirler. Engellilerin normal çocuklarla birlikte çalışmaları oyun oynamaları daha büyük başarılar elde etmek için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır.
Engelli çocukların normal gelişim gösteren çocukların soyutlanmaması onların duygusal ve sosyal gelişimlerini olumlu olarak etkilediği gibi dil ve zihin gelişimlerini de etkilemektedir.
Normal çocuklar; beden ve zihin bakımından açık farlılıklar gösteren akranları ile rahatça geçinmeyi engelli arkadaşlarını kabul etmeyi öğrenirler. Araştırmalar normal çocukların engelli çocuklara karşı olan tutum ve davranışlarını onlarla düzenli olarak birlikte oynadıkları takdirde daha olumlu yönde geliştiğini göstermektedir. Normal çocuklar kendi aralarında bazı çocukların belli işleri nasıl daha iyi yaptıklarını görüp öğrenirlerse engelli çocuklardan da bazılarının bazı işleri diğer engellilerden daha iyi yapabildiklerini görerek öğrenirler.


KAYNAŞTIRME EĞİTİMİNE ALINACAK ÖĞRENCİLER

Kaynaştırma eğitimine alınacak öğrencileri ve yetersizliklerinin şu şekilde sıralayabiliriz:

Zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar : Gecikmeli bir konuşma ve dil gelişimi sosyal duygusal ve davranış problemleri ile okuma yazma ve becerilerinin kazanılmasında gecikme bulunanlar.

İşitme yetersizliği olanlar : Az işiten yada işitme gücünü tamamen yitirmiş olan ve dili kullanmada ve iletişimde yetersizliği bulunanlar.

Ortopedik yetersizliği olanlar : Bir organını yada fonksiyonunu kaybetmiş; iskelet eklem sinir sistemi ve kaslarında bir engel bulunan ancak sınıfta başkasına bağımlı olmadan kalabilen çocuklardır.

Görme yetersizliği olanlar : Az gören yada görme gücünü tümüyle yitirmiş bulunanlar.

Dil ve konuşma güçlüğü olanlar : Sözel iletişiminde farklı düzey ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle dili kullanma konuşmayı öğrenme ve iletişiminde güçlükler bulunanlar.


Yukarıda belirtilen yetersizlikleri bulunan öğrencilerin kaynaştırma eğitimine alınmaları; İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi “Eğitsel Tanılama İzleme ve Değerlendirme Ekibi” tarafından yapılan incelemeden sonra düzenlenecek Yönlendirme Raporu kararı ile yapılır .

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN BAŞARIYA ULAŞMASI İÇİN
SINIF ÖĞRETMENİNE DÜŞEN GÖREVLER

1- Eğitime başlamadan önce öğrenciyi hazırlama ve sınıfı hazırlama.
2- Kaynaştırma öğrencisinin eğitsel gereksinimlerini ve düzeyini belirleme.
3- Kaynaştırılan öğrenci için eğitsel amaç saptama. ( Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama )
Kaynaştırma Eğitimi

Her insanın beden yüz kafa ve tüm diğer organlarının yapısı duyu organlarının güçleri ilgileri duyguları düşünceleri yetenekleri birbirinden büyük farklılıklar gösterir. Ancak bireyin yaşamında varolan farklılıkların hepsi eğitim ve öğretim açısından önemli değildir. Örneğin gözün saçın rengi öğrenim gücü açısından gerekli yeteneklere göre önemsiz sayılır. İkinci yönü ise farklılığın derecesidir.
Evrendeki bütün insanları normal dağılım eğrisi içinde değerlendirirken büyük bir kısmın normal grubu oluşturduğu ancak normal altı ve üstü grublardaki bireylerin de varolduğunu söyleyebiliriz.
Bu normal alana düşenler ile normalin üstü ve altına düşenler bir sınıfta yaşıtları ile eğitim ve öğretim görürken onlar için ufak tefek farklı özel tedbirler alınmak suretiyle uygun eğitim imkanı sağlamak mümkündür.

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin

Kaynaştırma Programlarına Yaklaşımı

Kaynaştırma programlarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu çocukların ailelerinin de ele alınması gerektiği bir kat daha önem kazanmıştır.
Çocuklarını en iyi tanıyan kişiler olarak ve onlarla ilgili her konuda karar verme yetkisine sahip olan ebeveynleri eğitimle ilgili işlerin dışında tutmak olanaksız görülmektedir. Bu bakımdan eğitimcilerin ailelerin kaynaştırma programlarına yaklaşımını düşüncelerini ve endişelerini bilmesi gerekli önlemlerin alınması açısından büyük önem taşımaktadır.
Aileler kaynaştırma programlarını genel olarak destekliyor görünse de bu programların çocuklarının güvenlik sosyal kabul ve eğitim gereksinimlerini karşılayıp karşılamayacağı konusunda endişe duymaktadırlar. Ailelerin korku ve endişelerinin giderilebilmesi için kaynaştırma uygulamaları öncesi bilgisel sosyal ve duygusal destek sağlanarak hazırlanmaları sağlanmalıdır.
Ailelere verilen destek uygulamalar sürerken de devam etmelidir. Eve ödev verme aileye sınıfta gözlem yapma ve etkinliklere aktif katılma olanağını sağlama bilgi verici toplantılar düzenleme duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı toplantılar yapma vb. aktiviteler yoluyla ailenin çocuğunun eğitim konusunda bilinçlenmesine destek verebilir. Ayrıca çocuğun eğitim amaçlarını saptama ve değerlendirme aşamalarına ailenin katılımı sağlanmalıdır.

Doç. Dr. Nilgün METİN

BİREYSEL AYRILIKLAR VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

Örnek : İşitme kaybı 45 dB. olan bir çocukiçin yardımcı işitme araçları sağlanarak işitme
gücü arttırılarak normal bir sınıfta akranları arasında eğitim ve öğretim görmesi sağlanabilir. Ancak işitme kaybı 90 dB. olan sağır bir çocuk için mutlaka özel yetişmiş öğretmen özel araç ve gereçlerle özel yöntemlere ihtiyaç vardır.
Örnek : Görme gücünün 5/10 unu kaybetmiş bir çocuğa uygun gözlük alarak
görme gücü arttırılmak suretiyle normal akranları arasında eğitim ve öğretim görmesi sağlanabilir.
Ancak görme gücünün 9/10 unu kaybetmiş bir çocuğun eğitimi için özel araç gereç özel yetişmiş öğretmen özel hazırlanmış programlara ve özel yöntemlere ihtiyaç vardır. Ayrıca eğitim ortamlarında da bu çocukların durumlarına göre yeni düzenlemeler yapılması gerekecektir.

Örnek : Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği olan bir çocuk ; sınıf ortamının düzenlenmesi bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasıyla normal bir sınıfta akranları ile eğitim ve öğretime alınır.
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Sağlık
 • Down Sendromu
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media