Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Nahit1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum: Nahit1 âíå ôîğóìà
  Üyelik tarihi : 11.Nisan.2009
  Mesajlar : 1,051
  Tecrübe Puanı : 0
  Array

   


  Sosyal bİlgİler soruları (601-700)

  images/yorumlarinizi.png
  601)Aşağıdaki savaşlardan hangisi Peygamber Efendimiz ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlardan biri değildir?

  A)Bedir Savaşı B)Hendek Savaşı C)Sıffın Savaşı D)Uhut Savaşı

  602)Hindistan da kazandığı zaferler Türk İslam dünyasında büyük yankılar uyandırdı.

  Yukarıda bahsedilen hükümdarın adı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A)Gazneli Mahmut B)Selçuk Bey C)Tuğrul Bey D)Satuk Buğra

  603)Aşağıdakilerden hangisi bilim tarihinde " Bağdat Okulu" olarak anılan Abbasilerin bilisel araştırma merkezidir?

  A)Dar-ül Hükme B)Dar-ül Fünun C)Nizamiye Medresesi D)Kutadgu Bilig

  604)İslamiyet Doğduğu yıllarda Arap Yarımadası hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A)Putperestlik inancı yaygındı  B)Falcılık ve büyücülük geleneği vardı  C)Mekke önemli bir ticaret merkeziydi.  D)İnsan haklarına önem verilirdi.

  605) - Anadolu'daki şii tehlikesine karşı gerekli tedbir alınamadı  - Yardım isteyen Endülüs Emevilerine yardım gönderilemedi.  - Fetihler yavaşladı.  Yukarıdaki gelişmeler hangi olayın sonuçlarındandır?

  A)Cem Sultan Olayı B)Şeyh Bedrettin İsyanı  C)Ankara Savaşı D)Celali İsyanları

  606)Osmanlı Devleti Fatih Döneminde Venediklilere Kanuni Döneminde Fransızlara kapitülasyon vererek devletlerarasında denge kurmaya çalışmıştır. Bu gelişmeler Osmanlı Devletini daha sonraki dönemlerde hangi alanda gücünü azaltmıştır?

  A)Dini B)Ekonomik C)Hukuki D)İdari

  607)İstanbul Fatih Sultan Mehmet Devrine gelinceye kadar bir çok kez kuşatılmış ancak alınamamıştır. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde aşağıdaki etmenlerden hangisi dana önemli rol oynamıştır?

  A)Türk askerlerinin siyasal üstünlüğü  B)Kullanılan üstün savaş teknikleri  C)Komutanların savaştaki savunma sistemi  D)Bizans'ın zayıf savunma sistemi

  608)Osmanlı Devletinde maliye yönetim işlerinin görüşüldüğü Divan bugünkü karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)TBMM B)Bakanlar Kurulu  C)Anayasa mahkemesi D)Milli Güvenlik Kurulu

  609)Hunlar Orta Asya Türk topluluklarını ilk defa bir devletin çatısı altında toplamışlardır. Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenebilir?

  A)İpek Yolu denetimini  B)Orta Asya'dan göçün başlamasını  C)Türk kültürünün yaygınlaşmasını  D)Türk siyasi birliğini

  610)Aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin nedenleri arasında yer alamaz?

  A)Kuraklık B)Hayvan hastalıkları C)Töreler D)Dış baskılar

  611)Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz zamanında yapılan bir savaş değildir?

  A)Bedir savaşı B)Hendek Savaşı C)Uhut Savaşı D)Sıffın Savaşı

  612)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A)Kuran-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi - Hz. Ebubekir  B)Kıbrıs'ın alınması - Hz. Ali  C)Müslümanlar içindeki ilk karışıklıkların çıkması - Hz.Osman  D)Kudüs'ün alınması - Hz. Ömer

  613)Türklerin İslâmiyet'i tanıyıp kitleler halinde Müslüman olmaya başlamalarına neden olan olay hangisidir?

  A)Malazgirt Savaşı B)Talas Savaşı  C)Dandanakan Savaşı D)Pasinler Savaşı

  614)İlk Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Gazneliler B)Uygurlar C)Karahanlılar D)Selçuklular

  615)Aşağıdaki devletlerden hangisi mevali politikası ile milletleri ikinci sınıf vatandaş olarak kabul etmiştir?

  A)Emeviler B)Abbasiler C)Hunlar D)Uygurlar

  616)Türklerin İslamiyet'i benimsedi savaş hangisidir?

  A)Bedir Savaşı B)Uhud Savaşı C)Talas Savaşı D)Hendek Savaşı  617)Türklerin kendi adlarıyla bıraktığı ilk yazılı belgeler olan Orhun Anıtları günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir?

  A)Çin B)Türkmenistan C)Rusya D)Moğolistan

  618)Düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan Türklerin Ergenokon Ovası'na çekilip sonra yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanları ile çarpışmalarını anlatan Ergenekon destanı hangi Türk devletine aittir?

  A)Kırgızlar B)Hunlar C)Kazaklar D)Göktürkler

  619) - Hicri takvimin güncellenmesi  - Düzenli ordunun kurulması  - Suriye Mısır ve Horasan'ın İslam topraklarına katılması  Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

  A)Hz. Ali

  620)Türk tarihi ile ilgili ilk yazılı belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Orhun yazıtları B)Karabalsagun yazıtı  C)Göç destanı D)Oğuz Kağan destanı

  621) - Bilinen ilk Türk Devletidir.  - Orta Asya'da kurulmuştur  - Orduda onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.

  Yukarıda sözü edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?

  A)Göktürkler B)Uygurlar C)Kutluklar D)Hunlar

  622)Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Devleti'nin doğrudan yıkılma nedenleri arasında gösterilemez?

  A)Çin 'in siyasi oyunları ve entrikaları  B)Ülke topraklarının hükümdar ailesinin malı olması  C)Kardeş kavgaları  D)İpek yolunun kontrolünü kaybetmeleri

  623)İslamiyet'ten önce Türk devletlerinde hükümdarlar arasındaki unvanlardan hangisini kullanmışlardır?

  A)Padişah B)Kağan C)Sultan D)Kral

  624)Aşağıdakilerden hangisi Dört Halifeden birisi değildir?

  A)Hz. Hamza

  625)Asya Hun hükümdarı Mete'nin Çin'i ele geçirebilecek bir kuvveti olmasına rağmen sadece vergiye bağlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A)Mete Han'ın ordusuna fazla güvenmemesi  B)Çin'in çok büyük bir ülke olması  C)Çin nüfusunun çok fazla olması  D)Çin'in fakir bir ülke olması

  CEVAP ANAHTARI ( 601/625)  601 C 611 D 621 D  602 A 612 B 622 D  603 A 613 B 623 B  604 D 614 C 624 D  605 A 615 A 625 C  606 B 616 C  607 B 617 D  608 B 618 D  609 D 619 B  610 C 620 A

  626)Gazneli Mahmut'un sarayının en değerli hücresi diye bahsettiği ünlü Türk bilgini kimdir?

  A)İbn-i Sina B)Biruni C)Ahmet Yesevi D)İmam Gazali

  627)Ergenekon Destanında Türklerin yaşadıkları yere sığamadıkları için demirden dağı eriterek sıkıştıkları bölgeden çıktıkları anlatılır. Bu bilgi Göktürklerle ilgili hangi özelliği yansıtmaktadır?

  A)Madencilikte ileri olmaları B)Yerleşik yaşamı seçmiş olmaları  C)Savaşçı özellikleri yitirmiş olmaları D)Din değiştirmeleri

  628)İlk Türk Devletlerinin kısa sürede dağılmasında hangi özellikleri etkili olmuştur?

  A)İpek Yolu üzerinde yerleşmiş olmaları  B)Ticaretle uğraşmış olmaları  C)Güçlü ordularının olmaması  D)Toprakların hükümdar ailesinin ortak malı sayılması

  629)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde gerçekleşmemiştir?

  A)Hudeybiye Barışı B)Uhut Savaşı  C)Bedir Savaşı D)Kuzey Afrika'nın Fethi

  630)Aşağıdaki özelliklerden hangisi Emevilere aittir?

  A)Bizans sınırında avasım şehirlerine Türkleri yerleştirmişlerdir.  B)Arap olmayanlara hoşgörüsüz davranmışlardır.  C)Emeviler dönemi doğunun rönesansı olarak bilinir.  D)Ordularda Türklere de yer vermişlerdir.  631)Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam bilgini değildir?

  A)El-Biruni B)Harezmi C)Farabi D)Eflatun

  632)Bu savaş sonrasında Gazneliler yıkılışa geçerken Büyük Selçuklu Devleti kuruluşunu tamamlamıştır.  Yukarıda en önemli sonucu verilen Gazneliler ve Büyük Selçuklular arasında olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Talas Savaşı B)Dandanakan Savaşı  C)Malazgirt Savaşı D)Hendek Savaşı

  633)Mekkeliler Müslümanları hukuken aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda tanıdı?

  A)Bedir Savaşı B)Uhud Savaşı C)Hudeybiye Barışı D)Mekke'nin Fethi

  634)Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin alanına girmez?

  A)Yüzey şekilleri B)İnsan hakları  C)Özgürlükler D)Bitki yapısı

  635) Anadolu'da ilk beyliklerin kurulması  Anadolu kapılarının Türklere açılması  Türkiye tarihinin başlangıcı olması  Yukarıda sonuçları anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Malazgirt Savaşı B)Kösedağ Savaşı  C)Pasinler Savaşı D)Miryekefalon Savaşı

  636)Nizamülmülk " SİYASETNAME" adlı eserini niçin yazmıştır?

  A)Sultanlara devleti daha iyi yönetebilmeleri için yol göstermesi amacıyla  B)Halka öğüt vermek için  C)Kendi bilgisinin üstünlüğünü göstermek için  D)Halka geçmiş ile ilgili hikayeler anlatmak için

  637)Dandanakan Savaşından sonra Tuğrul Bey'in kendi adına para bastırarak hutbe okutmasının anlamı nedir?

  A)Gaznelilere bağlı olduğu B)Bağımsız bir hükümdar olduğu  C)Başarılı bir komutan olduğu D)Çok zengin olduğu

  638)Malazgirt zaferinin önemi hangisinde doğru verilmiştir?

  A)Bizans ve Selçuklular arasındaki ilk savaştır.  B)Türkler bu savaştan sonra Anadolu'ya yerleşmeye başlamışlardır.  C)Selçuklular için keşif seferi olmuştur.  D)Selçuklu Devleti bağımsız olmuştur.

  639)Eski Türk devlet geleneğinde topraklar hanedanın ortak malı sayılırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur?

  A)Merkezi yönetimi kolaylaştırmıştır.  B)Devletler kısa sürede dağılmıştır.  C)Devletin devamlılığı garanti altına alınmıştır.  D)Uzun ömürlü devletler kurmuşlardır.

  640)Türklerde halı kilim dokumacılığı ve keçeciliğin gelişimi hangisi ile ilgilidir?

  A)Göçebe yaşam tarzı B)Dini inanışları  C)İslamiyete geçiş D)Savaşçılıkları

  641)Hz. Muhammed döneminde yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Uhud Savaşı B)Bedir Savaşı C)Hendek Savaşı D)Mekke'nin Fethi

  642)Ülkemiz topraklarının %79. Bunu önlemek için yapılabilecek en önemli çalışma hangisidir?

  A)Arazi kullanımında bilinçlendirme B)Taraçalama  C)Ağaçlandırma D)Küçükbaş hayvancılığı arttırma

  643)Hun Türklerinin Türkistan (Orta Asya) dan göç etme sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A)Salgın hastalıklar yüzünden hayvanların ölmesi  B)Devlet yöneticileri arasındaki mücadeleler  C)Çin baskıları gibi komşu devletlerin baskısı  D)Bu bölgede sanayinin gelişmemiş olması

  644) Maki hangi iklim tipinin karakteristik bitki örtüsüdür?

  A)Akdeniz B)Karadeniz C)Çöl D)Karasal

  645)" Türkçe' nin önemini göstermek bu dili Araplara öğretmek amacıyla bir sözlük hazırlamaya karar verdim" diyerek Türk- İslam kültürünün ilk Türkçe Sözlüğünü yazan ünlü Türk yazarı kimdir?

  A)Yusuf Has Hacip B)Kaşgarlı Mahmut  C)Gazneli Mahmut D)Ahmet Yesevi

  646)Gazneli Devletini büyük bir çöküntüye sürüklerken Büyük Selçuklu Devletinin kurulması ile sonuçlanan 1040 tarihli savaş hangisidir?

  A)Malazgirt Savaşı B)Miryokefalon Savaşı  C)Dandanakan Savaşı D)Talas Savaşı  647) Hz Muhammed putperestliğe geri dönülmesini engellemek için resim ve heykel yapımını yasaklamıştır. Resim ve heykel yasağı aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır?

  A)Bakır işlemeciliği B)Dokumacılık  C)Hat sanatı D)Çömlekçilik  648) Türk - Arap ilişkilerini gelişmesinde rol oynayan.

  A)Belencer B)Talas C)Dandanakan D)Pasinler  649)Aşağıdaki illerden hangisinin yıllık yağış miktarı diğerlerinden fazladır?

  A)İzmir B)Antalya C)Eskişehir D)Rize  650)Aşağıdaki enerji kaynakları çıkarıldığı yerler ile eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?

  A)Taşkömürü - Zonguldak B)Linyit - Soma  C)Petrol - Muğla D)Jeotermal- Denizli (Sarayköy)  CEVAP ANAHTARI ( 626/650)  626 B 636 A 646 C  627 A 637 B 647 C  628 D 638 B 648 B  629 D 639 B 649 D  630 B 640 A 650 C  631 D 641 B  632 B 642 C  633 C 643 D  634 D 644 A  635 A 645 B  651) "Atatürk; "Türkiye büyük ve önemli bir davanın savunucusu olmuştur." Atatürk'ün burada anlattığı davanın aşağıdakilerden hangisi olma olasılığı diğerlerinden daha çoktur?

  A)Milli Egemenlik B)Milli Bağımsızlık  C)Milli Eğitim D)Milli Ekonomi  652)Damat Ferit hükümetinden sonra iş başına gelen Ali Rıza Paşa hükümeti Temsil heyeti  ile iyi ilişkiler kurmanın kaçınılmaz olduğunu anlamış ve bunun sonucunda Amasya Görüşmelerini yapmak için Salih Paşa'yı görevlendirmiştir.

  İstanbul Hükümetinin Amasya Görüşmelerine katılmasının önemi nedir?

  Sivas Kongresinde alınan kararları kabul etmiştir.  Temsil Heyeti'nin varlığını resmen tanımıştır.  Manda ve himaye'yi reddetmiştir.  Mustafa Kemal Atatürk'ü affetmişlerdir.

  653)Mustafa Kemal Paşa son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin İstanbul dışında bir yerde  toplanması konusunda ısrar etmiş fakat başarılı olmamıştı. Mustafa Kemal'in böyle bir ısrarda bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  İstanbul'un boğazlar üzerinde yer alması  Pek çok milletvekilinin sürgünde olması  İstanbul'un işgal tehdidi altında bulunması  Ankara'ya mücadelenin merkezi yapmak istemesi

  654)Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşının amacını gerekçesini ve yöntemini belirler?

  A)Amasya genelgesi B)Sivas Kongresi  C)Erzurum Kongresi D)Amasya görüşmesi

  655)Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliyenin özelliklerinden değildir?

  A)İhtiyaçları halk tarafından karşılanır  B)Bölgesel direniş hareketidir  C)Düzensiz birliklerdir  D)Savaşın ilk zamanlarında mücadele hareketini zorlaştırmışlardır.

  656)Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütüne üye olan bireyin özelliklerinden değildir?

  Bireyin kendine güveni artar  Bireyin sosyalleşmesine yardımcı olur  Yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirir  Birey korku ve tedirgin olarak yaşar.

  657)Eğitim öğretim hakkı hangi hak kapsamında değerlendirilir?

  A)Sosyal ve ekonomik haklar B)Siyasi haklar  C)Kişi hakkı D)Yaşama hakkı

  658)Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi gelişmelerinden biridir?

  Ermeni sorununun çözüme kavuşturulması  Urfa Antep Maraş'ın kurtarılması  Ermenilerin Doğu Anadolu'da toprak isteklerinden vazgeçmesi  Yunan ordusunun taarruz gücünün kırılması

  659)Erzurum kongresi'nde;  1. Vatan bir bütündür parçalanamaz  2.  3.  4.  Yukarıdaki Erzurum Kongresi kararlarından hangisi daha sonraki dönemlerde  saltanatın yerine Cumhuriyet rejiminin kurulacağının öncelikli kanıtıdır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  660)Cengiz Han'ın torunlarından Batu han tarafından Karadeniz'in kuzeyinde kurulan Altın Orda Devleti bulunduğu bölgede Rusların güneye inmesine uzun süre engel olmuştur.  Buna göre Altın orda Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi sahibi olunamaz?

  A)Kuruldukları yer B)Siyasi faaliyetleri  C)Yıkılış nedeni D)Kültürel özellikleri

  661)Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan "Divan- ı Lügat-ı Türk" adlı eserin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A)İlk Türkçe Sözlük özelliğini taşıması  B)Araplara karşı Türkçe' nin üstünlüğünü ortaya koymak amacıyla yazılan bir eser olması  C)Karahanlılar döneminde yazılmış olması  D)Çağatay Edebiyatının en önemli eseri olması

  662)Bir ülkede insan haklarının geliştirilmesi eğitime bağlıdır.  Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A)Eğitim düzeyi yüksek toplumlarda insan haklarının engellenmesi daha zordur.  B)İnsan haklarının korunması için herkesin üniversite mezunu olması sağlanmalıdır.  C)İnsan hakları bilgi düzeyinden uygulama düzeyine çıkarılmalıdır.  D)Eğitimsizlik insan haklarının korunmasında karşılaşılan engellerden biridir.

  663) Aşağıdaki sanayi dallarının hangisinin üretiminde hayvansal maddeden yararlanılmaz?

  A)Konserve B)Konfeksiyon C)Dokuma D)Seramik

  664)Türkiye' de enerji tüketiminde en fazla paya sahip olan bölge hangisidir?

  A)Marmara B)Ege C)İç Anadolu D)Akdeniz  665)1/400 000 ölçekli bir haritada 4 cm olan uzunluk başka bir haritada 1 cm ile gösterilmiştir.  Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

  A)1/800 000 B)1/1 600 000 C) 1/320 000 D) 1/1 200 000

  666) Büyük Selçuklu hükümdarları Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Türkmen topluluklarının Anadolu'ya yönlendirilmesi için yoğun çaba harcamışlardır.  Selçuklu hükümdarlarının bu çabalarının temel nedeni aşagıdakilerden hangisidir?

  Bizans kültürü üzerinde etkili olmak  Anadolu'da ekonomik faaliyetleri geliştirmek  Doğu-Batı ticaretini canlandırmak  Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırmak

  667) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pamuk tarımı yapılan alanların giderek genişlediği görülmektedir  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebebidir?

  A)Yıllık ortalama yağış miktarının artması  B) Tarım alanlarındaki sulama imkanlarının artması  C) Küçükbaş hayvancılığın giderek azalması  D)Orman alanlarının tarlaya dönüştürülmesi

  668) Orta Asya Türk devletlerinde yönetimde Han'ın yanında kurultay adı verilen bir meclis bulunurdu.  Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  Demokrat bir tutumun varolduğuna  Han'ı boy beylerinin seçtiğine  Hanın beylerin kararını kabul ettiğine  Kurultay üyelerinin seçimle belirlendiğine

  669) Hititlerin başkenti Hattuşaşta saray kalıntıları heykeller mabetler kabartmalar Hitit dilinde ve Babil dilinde çivi yazısıyla işlenmiş binlerce tablet bulunmuştur.  Bu bilgilere bakılarak Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A)Yerleşik yaşam özelliklerinin görüldüğü  B) Dini Mimarinin gelişmiş olduğu  C) Tarih öncesi devirleri yaşadığı  D) Çevre uygarlıklarda etkileşim içinde olduğu

  670) Dört Halife döneminde halifeler seçimle belirlenirken Emeviler döneminden itibaren halifelik babadan oğula geçmeye başlamıştır.  Bu bilgilere göre Emevilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A)Yönetim anlayışını değiştirmişlerdir  B) Askeri güçleri azalmıştır  C) Arap milliyetçiliği politikası izlemişlerdir  D) Devletin gelirlerini artırmaya çalışmışlardır

  671) Karahanlılar Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları gibi Müslüman Türk devletleri ipek yolu üzerinde kurulduklarından ticaretle uğraşmışlardır.  Aşağıdakilerden hangisinin bu durumu kanıtladığı savunabilir?

  Medreseler yapmaları  Kervansaray yapmaları  Hıristiyanlarla mücadele etmeleri  İslam dünyasının lideri olmaları

  672) Haritalar çizilirken Dünyanın şeklinin düzleme aktarılmasından dolayı bazı bozulmalar meydana gelir.  Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin haritası çizildiğinde bozulma oranı daha fazladır?

  A)Mısır B)İspanya C)Türkiye D) Kanada

  673)Dünyada en çok rezervi ülkemizde bulunan jet ve roket yakıtı sabun deterjan cam kağıt ve çeşitli elektronik araçların yapımında kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Demir B)Krom C)Bor Mineralleri D)Taş Kömürü

  674)Fiziki haritalarda kullanılan renklendirme yönteminin yükselti basamaklarını hangi renklerle gösterdiği aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Yükselti (Metre) Kullanılan Renkler  0 - 500 Yeşil  500 - 1000 Sarı  1000 - 1500 Turuncu  1500 - 2000 Kahverengi  2000 ve üzeri Koyu Kahverengi

  Buna göre ülkemizin yükselti ve yer şekilleri düşünüldüğünde coğrafi bölgemizden hangisinde koyu kahverengi daha az kullanılmıştır?

  A)Marmara Bölgesi B)Akdeniz Bölgesi  C)Karadeniz Bölgesi D)Doğu Anadolu Bölgesi

  675)Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden Kapodokya' da Peri Bacalarının bulunduğu yörede hangi turizm türü yapılmaktadır?

  A)Sağlık turizmi B)Kış turizmi C)Spor turizmi D)Kültür turizmi  CEVAP ANAHTARI ( 651/675)  651 B 661 D 671 B  652 B 662 B 672 D  653 C 663 D 673 C  654 A 664 A 674 A  655 D 665 B 675 D  656 D 666 D  657 A 667 B  658 D 668 A  659 C 669 C  660 D 670 A  676- Kavimler Göçü yaklaşık yüz yıldan fazla süren bir süreçte devam etmiş Avrupa'da büyük bir kargaşa yaratmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göç'ünün sonuçlarından değildir?  a) İlk Çağ sona ermiş Ortaçağ başlamıştır.  b) Roma İmparatorluğu 2'ye ayrılmış; Batı Roma ve Doğu Roma.  c) Asya Hun Devleti kurulmuştur.  d) Avrupa Türk kültürü ile tanımıştır.

  677- Asya Hun Devleti ve Göktürkler göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. Buna göre verilenler göçebe yaşam tarzı düşünülerek eşleştirilirse hangisi daha doğru olur?  a) Tarım - Ticaret  b) Hayvancılık - Dokumacılık  c) Madencilik - Balıkçılık  d) Tarım - Hayvancılık

  678- Uygurlarda mal edinme satış protokolü mal ve eşyayı kiraya verme ortaklık kurma evlatlık verme iş sözleşmesi köle satışı vakıfname vasiyetname ipotek senedi gibi çeşitli konularda hukuki belgeler düzenlemişlerdir.

  Bu durum Uygurlar için aşağıdakilerden hangisini kanıtlar ?

  Uygurların hukuki düzenlemeler konusunda çok gelişmiş bir toplum olduğunu  Uygurların çevresindeki toplumlarla ticaret yaptığını  Uygurların yazılı belgeleri kullanan ilk toplum olduğunu  Uygurların çevresindeki toplumları hakimiyeti altına aldığını

  679-  Cebir alanında ilk defa eser yazana Türk bilginidir.  Abbasi halifesi Memun'un daveti üzerine Bağdat'a gelmiştir.  En güzel eserlerini Dar'ül Hikme de yapmıştır.  Yukarıda hakkında bilgiler verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  Şeyh Sadi Şirazi  Nizamülmülk  Harezmi  Ömer Hayam  680- Güney kutbunda yaşayan bir kişi aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisini kullanmakta zorluk çeker?

  A) Elektirik B) Güneş C) Petrol D) Kömür  681- Sümerler ilk kez yazıyı (çivi yazısı) bulmuş ve kullanmışlardır.  Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerin bu buluşunun bir sonucu değildir?

  A) Tarih çağlarını başlatmışlardır.  B) Bilinen ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır.  C) Sulama kanalları açarak tarımı geliştirmişlerdir.  D) En eski destanları (Gılgamış Yaradılış) yazmışlardır.  682- Lidyalılar ticarete çok önem verirlerdi.  Aşağıdakilerden hangisi Lidyalıların zenginliğinin göstergesi sayılamaz?

  A) Merkezi Krallıkla yönetiliyorlardı.  B) Altın para bastırmışlardır.  C) «Karun kadar zengin sözü» kullanılagelmiştir.  D) Madencilik önemli bir gelir kaynağıdır.  683- I - Müslümanlığın Hindistan'da yayılması  II - Hindistan' daki Kast Sisteminin kısmen etkisinin silinmesi

  Yukarıda belirtilen gelişmeler aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin Hindistan'a yaptığı seferlere bağlı olarak gerçekleşmiştir?

  A) Gazneli Mahmut  B) Satuk Buğra Han  C) Harun Reşit  D) Tuğrul Bey  684- Büyük Selçuklu Devleti döneminde eğitim bilim kültür sanat mimari ticaret bayındırlık alanlarında çok önemli çalışmalar yapılarak halka hizmet edilmiştir.

  Aşağıdaki hizmetlerden hangisinin eğitimle bir ilgisi yoktur?

  A) Kervansarayların yaptırılması.  B) Kütüphanelerin açılması.  C) Medreselerin yaptırılması.  D) Bilim adamlarına burs veren vakıfların kurulması.

  685- Aşağıda verilen illerimizden hangisinde diğerlerinden farklı bir iklim tipi görülmektedir?

  A) İzmir C) Antalya  B) Adana D) Zonguldak

  686- Abbasiler döneminde Türklerin komutanlık ve valilik gibi önemli devlet görevlerinde bulundukları görülmektedir.  Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Türkler Abbasi devleti yönetiminde etkili olmuştur.  B) Türkler halifeyi koruyan tek güç olmuşlardır.  C) Türkler İslamiyet'i henüz kabul etmemişlerdir.  D) Abbasi ordusunun tamamı Türklerden oluşmuştur.

  687- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu 'daki yerleşim alanlarının tercihinde etkili olan etkenlerden değildir?

  A) Verimli tarım toprakları  B) Uygun İklim özellikleri  C) Nüfus yoğunluğu  D) Zengin yeraltı kaynakları

  688- Demokratik yönetimlerde aşağıdaki özelliklerden hangisinden söz edilemez?  -------- A) Yöneticiler seçimle belirlenir.  ---------B) Hak ve özgürlüklere saygı duyulur.  -------- C) Sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler bulunur.  ---------D) Seçilenlerin yetkileri sınırsızdır.  689- İlk Türk Devletlerinin kısa ömürlü olmalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  -------- A) Ekonomik çöküntü B) Taht kavgaları--  C) Salgın hastalıklar- D) Dış baskılar  690- Türkler'in  I. Tek Tanrıya inanmaları  II. Abbasi ordularında görev almaları  III.Boylar halinde yaşamaları

  özelliklerinden hangisi veya hangileri İslamiyeti kabul etmelerini kolaylaştırmıştır?

  A) Yalnız I B)Yalnız II C) I ve II D) II ve III  691- I. Türkler'in Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı Abbasileri desteklemesi  II. Emeviler ile Türkler arasında savaşların yaşanması  III. İki millet arasında ticaretin artması  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türkler ile Müslüman Araplar arasında iyi ilişkiler kurulmasını sağlamıştır?

  A) Yalnız I B)Yalnız II C) I ve II D) Ive III  692- Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.Buna göre Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

  a) Tarımla uğraştıkları b) Güçlü bir ordularının olduğu  c) Merkezi yönetimin zayıf olduğu d) Çadır hayatı yaşadığı  693- Türkler ve Çinliler İpek yolu için sürekli savaş yapmışlardır.Buna göre Türk-Çin savaşlarının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Ekonomik b) Kültürel c) Dini d) Siyasi  694- Ticarette oldukça başarılı olan Selçuklular bu amaçla daha çok aşağıdakilerden hangisinin yapımına önem vermişlerdir?

  A) Kalelerin B) Medreselerin  C) Kervansarayların D) Tersanelerin  695- Türk tarihinde;  İslamiyetin kabulünden önce ve sonra kurulan türk devletlerinde hanedan üyelerinin tümünün tahta geçme hakkı vardı.

  Buna göre metinde hangi alandaki uygulamadan söz edilmiştir?

  A) Yönetim B) Askerlik  C) Eğitim D) Yargı

  696- Orta Asya da yaşayan Türklerin anayurt dışına gerçekleştirdiği göç hareketlerinin aşağıdaki nedenlerinden hangisi dış kaynaklıdır?

  Salgın hastalıklar  Boylar arsındaki anlaşmazlıklar  Aşırı nüfus artışı  Çin baskısı  697- - Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.  - Türk tarihinin ilk yazılı kaynakları olan  - Orhun abideleri onlar döneminde dikilmiştir

  yukarıdaki özellikleri verilen Türk Devleti hangisidir?

  a) Asya hunları b) Göktürkler c) Uygurlar d) Avrupa hunları  698- Orta Asya da kurulan ilk Türk devleti aşağılardan hangisidir?

  a) Asya hun devleti b) Uygurlar  c) Göktürkler d)Avrupa hun devleti  699- Uygurlar mani dininin etkisiyle yerleşik hayata geçmişlerdir.  Buna göre mani dininin;

  I- Ağır içkilerin içilmesini yasaklaması  II- Hayvani gıdaların yenmesini yasaklaması  III- Savaşmayı yasaklaması

  gibi özelliklerinden hangileri yerleşik hayata geçmesinde etkili olmuştur?

  a) yalnız I b) yalnız II c) I ve II d) I ve III  700- Meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır  Bu bilgiye göre 2 meridyen arası mesafe aşağıdaki paralellerden hangisinde daha azdır?

  A-) 60° güney B-) 45° kuzey C-) 5° güney D-) 30° kuzey  CEVAP ANAHTARI ( 676/700)  676 C 686 A 696 D  677 B 687 C 697 B  678 A 688 D 698 A  679 C 689 B 699 B  680 B 690 C 700 A  681 C 691 D  682 A 692 A  683 A 693 A  684 A 694 C  685 D 695 A

  ------------------------

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Sosyal Bağlantılar

Sosyal Bağlantılar

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

 

 

 

 • | tweetyy | Non Stop Konya | GorevHUB |
 •  

   

   

   

   

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178