Hoş geldiniz!

Topluluğumuza Katılın..

Şimdi Kayıt Ol! Giriş yap

islam Peygamberler Tarihi

 • Konbuyu başlatan alemextra 
 • Başlangıç tarihi
alemextra Çevrimdışı

alemextra 

Admin
Admin
Ayın En iyi Posteri
30 Ara 2023
9,286
2
38
konya
İlk insan ve ilk peygamber.

ÂDEM ALEYHİSSELÂM

Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber bütün insanların babası. Allahü teâlânın emri ile melekler çeşitli memleketlerden topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp insan şekline koydular.

Bu şekilde Mekke ile Tâif arasında kırk yıl yatıp "salsâl" oldu yâni pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselâmın nûru alnına kondu. Sonra Muharremin onuncu Cumâ günü rûh verildi. Her şeyin ismi ve faydası kendisine bildirildi.

Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi. Allahü teâlânın emri ile bütün melekler Âdem aleyhisselâma karşı secde ettiler. Uzun zaman meleklerin hocalığını yapmış olan İblis kibirlenip bu emre karşı geldi ve Âdem aleyhisselâma karşı secde etmedi. "O çamurdan yaratıldı ben ise ateşten yaratıldım. Ondan üstünüm." iddiâsında bulundu. İblis (şeytan) kendini üstün görüp kibirlenerek Allahü teâlânın emrine uymayınca gadab-ı ilâhiyyeye uğradı ve Cennet'ten kovuldu.

Âdem aleyhisselâm kırk yaşındayken Firdevs adındaki Cennet'e Götürüldü. Cennet'te bulunduğu sırada veya daha önce Mekke dışında uyurken sol kaburga kemiğinden hazret-i Havvâ yaratıldı. Allahü teâlâ onları birbirine nikâh etti.

Cennet'te yerleşmelerini ve Cennet'in meyvelerinden dilediklerini yemelerini bildirdi. Fakat Cennet'te bulunan bir ağaç için "Bu ağaca yaklaşmayın bu ağaçtan yemeyin." buyurdu.Âdem aleyhisselâm ve Havvâ vâlidemiz Cennet'te bin yıl kadar yaşayıp İblisin yalan yeminine inanarak yasak edilen ağacın meyvesinden unutarak önce hazret-i Havvâ sonra Âdem aleyhisselâm yedikleri için Cennet'ten çıkarıldılar. Âdem aleyhisselâm Hindistan'da Seylan (Serendib) Adasına Havvâ ise Cidde'ye indirildi.

Birbirlerinden ikiyüz sene müddetle ayrı kalan Âdem aleyhisselâm ve hazret-i Havvâ bu müddet içinde ağlayıp yalvardıktan sonra tövbe ve duâları kabûl oldu. Hacca gelmeleri emrolundu.

Arafât Ovasında hazret-i Havvâ ile buluştu. Kâbe'yi inşâ etti. Her sene hac yaptı. Arafât Meydanında veya başka meydanda kıyâmete kadar gelecek çocukları belinden zerreler hâlinde çıkarıldı.

"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye soruldu. Hepsi; "Belâ=Evet!" dediler. Sonra hepsi zerreler hâline gelip beline girdiler. Buna "Ahd-ü-Misâk" ve "Kâlû Belâ" denildi. Âdem aleyhisselâm ve hazret-i Havvâ daha sonra şam'a geldiler.

Burada yirmi defâ ikiz evlâdı oldu. Bir defâ da yalnız Şît aleyhisselâm oldu. Neslinden kırkbin kişiyi gördü. Oğullarına ve torunlarına peygamber olarak gönderildi. Cebrâil aleyhisselâm kendisine oniki defâ geldi.

Kendisine on suhuf (forma) kitap verildi. Bu kitapta; îmân edilecek hususlar çeşitli diller ve lügatler her gün bir vakit namaz kılmak gusül boy abdesti almak oruç tutmak leş kan domuz eti yememek tıb ilaçlar hesab geometri gibi şeyler bildirildi.

Ayrıca fizik kimyatıbeczâcılık matematik bigileri öğretildi. İbrânî Süryânî ve Arab dillerinde ker.. üstüne çok yazı yazıldı.

İlk insanlarbazı târihçilerin zannettiği gibi ilimsizfensizgörgüsüzçıplak ve vahşî kimseler değildi.Bugün AsyaAfrika çöllerinde ve Amerika ormanlarında tunç devrindekilere benziyen vahşîler yaşadığı gibiilk insanlarda da bilgisiz basit yaşayanlar vardı.

Bundan dolayı ne bugünküne de ilk insanların hepsi için vahşîdir denilemez.Hazret-i Âdem ve ona inananlar şehirlerde yaşarlardı.Okuma-yazma bilirlerdi.Demircilikdokumacılıkçiftçilikekmek yapmak gibi san'atları vardı.Altın üzerine para dahi basılmışmâden ocakları işletilipçeşitli aletler yapılmıştı.

Âdem aleyhisselâmın hiç sakalı yoktu.İlk sakalı çıkan şit aleyhisselâmdır.Hazret-i Âdem çok güzeldi.Siyah saçlı ve buğday tenliydi.Onbir gün hasta yatıpbir Cumâ günü vefât etti.

Âdem aleyhisselâm vefât edinceCebraîl aleyhisselâm bir gömlek giydirdi.şit aleyhisselâma yıkamayı öğretti.Yıkayıp kefenlediler.Hadîs-i şerîfte buyruldu ki: "Âdem aleyhisselâm vefât edincemelekler üç defâ su ile yıkadılar.Onu defnettiler." Sonra çocuklarına dönerek; "Ey âdemoğulları! Ölülerinize böyle yapınız dediler." şit aleyhisselâm imâm olup cenâze namazını kıldırdı.

Âdem aleyhisselâmın kabri; Kudüs'teMinâ'daMescid-i Hîf'te veyâ Arafât'tadır.Hayatını bildiren rivâyetler birbirinden farklıdır.

Hazret-i ÂdemAllah'a ilk hamd ve ilk tövbe edendir.Seçilmişlerin ilkiyeryüzünde Allahü teâlânın ilk halîfesidir.Birçok mûcizeleri vardır.Bunlardan birkaçı şöyledir:

Yırtıcıvahşi hayvanlarla konuşurdu.

Susuz dağ ve taşlara elini vuruncapınarlar fışkırırtemiz sular akardı.

Eline aldığı ufak taşlaryüksek sesle Allahü teâlâyı zikrederdi.

Âdem aleyhisselâmın yaratılmasıCennet'te kalmasıCennet'ten çıkarılarak yeryüzüne indirilmesiKur'ân-ı kerîmde çeşitli âyet-i kerîmelerde bildirilmiştir.
Âdem aleyhisselâmın oğludur.

ŞİT (ŞİS) ALEYHİSSELÂM

Adem aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselâmın oğludur. Âdem aleyhisselâmın oğullarından Hâbil ile Kâbil çıkan anlaşmazlık neticesinde Kâbil Hâbil'i öldürünce Allahü teâlâ hazret-i Âdem'e Hâbil'e karşılık ihsân olarak yeni bir oğul verdi.

Âdem aleyhisselâmın bütün çocukları ikiz olarak doğduğu hâlde Şit aleyhisselâm tek doğdu. Şit adı verilen yeni oğlun ismi İbrânice olup Arapça karşılığı ''Allah'ın hibesi'' mânâsınadır. İsmine ''Şis''de denilmiştir. Âdem aleyhisselâmın oğullarından Kâbil Hâbil'i şehit ettikten sonra doğmuş olan Şit aleyhisselâm son peygamber Muhammed aleyhisselâmın nûrunu alnında taşıyordu.

Bu sebeple Âdem aleyhisselâm onu pek fazla seviyordu. Bütün evlâdı üzerine onu reis yaptığı gibi vefât edeceği sırada da bütün yeryüzünün halifeliğine onu tâyin etti. Bu hususta vâsiyette bulundu.

Ayrıca ilâhi sırları bildirip bütün ilimleri öğretti. Peygamber efendimizin nûruyla ilgili olarak oğlu Şit aleyhisselâma şöyle vasiyet etti: ''Oğlum Alnında parlayan bu nûr son peygamber olan Muhammed aleyhisselâmın nûrudur. Bunûru mümin temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da şöyle vasiyet et.'' Şit bu vasiyet üzerine sâliha bir kızla evlendi.

Sonra evlâtlarına daböyle vâsiyet ettiler. Onlar da bu vasiyete uyup öylece devâm ettiler. Âdem aleyhisselâmın vefâtından sonra Allahü teâlâ Şit aleyhisselâma peygamberlik verdi. Elli sayfa (forma) küçük kitap indirdi.

Bu kitaplarda hikmet ilmi matematik sanâyi bilgileri kimyâ ilmi ve daha birçok şeyler bildirilmiştir. Şit aleyhisselâm zamânında insanlar çoğalıp her tarafa yayıldılar. Onlara Allahü teâlânın emirlerini bildirip imân etmeye çağırdı.

Şit aleyhisselâmın dininin esasları Âdem aleyhisselâmın bildirdiği dinin esaslarına uygundu. Şit aleyhisselâm ekseriyâ Şam'da ikâmet edip insanlara Allahü teâlâya imân etmeyi ve emirlerine uymayı bildirerek tebliğ vazifesini yaptı.

Bin şehir kurup hudutlarını tespit etti. Şit aleyhisselâmın çocukları ve torunları imâr ettikleri şehirlerde yaşayıp Allahü teâlâya ibâdet ve tâatle meşgul oldular. Gâyet huzurlu bir hayat sürdüler. Aralarında düşmanlık buğz ve haset yoktu.

Kötülüklerden haramlardan ve isyândan uzak dururlardı. Şit aleyhisselâm Şam'dan Yemen tarafına gidip azgın ve sapık bir hâlde yaşayan Kâbil'in oğullarını Allahü teâlâya imân ve ibâdet etmeye dâvet etti. Fakat bu kavim Şit aleyhisselâmın dâvetini kabul etmeyip sapıklıklarında ısrâr ettiler. Şit aleyhisselâm onlarla savaş yaptı. Bu savaşta kılıç kullandı.

İlk kılıç kullanan odur. Yemendeki bu azgın kavmin bir kısmını kılıçtan geçirdi bir kısmını da esir aldı. Babası Âdem aleyhisselâmla veya kardeşleriyle Kâbe'yi balçık çamuru kullanarak taştan yaptı. Son peygamber olan Muhammed aleyhisselâmın nûru Şit aleyhisselâmdan onun oğlu Enûş'a geçti.

Şit aleyhisselâm oğlu Enûş'a babası Âdem aleyhisselâmın Muhammed aleyhisselâmın nûruyla ilgili olarak kendisine yaptığı vasiyeti yaptı ve Enûş'u yeryüzüne halife tâyin ederek vefât etti. Ömrünün dokuz yüz on iki veya dokuz yüz elli yâhut da dokuz yüz sene olduğu rivâyet edilmiştir.

Peygamberliğininse iki yüz seksen iki veya iki yüz on iki yâhut da iki yüz kırk iki sene olduğu rivâyet edilmiştir. Şit aleyhisselâmdan sonra çoğalarak yeryüzüne dağılan insanlar zamanla doğru yoldan uzaklaşıp çok azgınlık gösterdiler.

Allahü teâlâ onlara İdris aleyhisselâmı peygamber olarak gönderdi. Şit aleyhisselâm Âdem aleyhisselâmın öteki evlâtlarının hepsinden güzel ve faziletliydi. Sûret ve sirette yâni hâl ve yaşayışta tıpkı babasına benzediği için Âdem aleyhisselâm onu diğer evlâtlarından çok severdi.
 

Konuyu görüntüleyenler

 • Din Kültürümüz
 • Hz Muhammet S.a.v
 • Yasal Uyarı Görmek İçin Tıkla
  Geri
  Üst
  Combeki Media